អំពី

វិញ្ញាបនប័ត្រ

គ.ស

Hasung បានទទួលវិញ្ញាបនប័ត្រ ISO9001, SGS, TUV certification ។

សម្រាប់ម៉ាស៊ីន Hasung បានទទួលប៉ាតង់ និងវិញ្ញាបនប័ត្រ CE ច្រើនជាង 30។